Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

                                                                                              Załącznik nr 1 do uchwały

                                                                                           Rady Rodziców Nr 1/2017/18

                                                                                                    z 29 września 2017 r.

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny

 szkoły podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach

 

 

 

 

 

 

Przyjęty uchwałą Rady Rodziców dnia 29.09.2017 r.

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

 

 

 

 

 

 

 

Program opracowano na podstawie:

Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych  dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr. 120, poz. 526 z późn. zm.)

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)

Ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz.356)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)

 

 

MISJA SZKOŁY

Zostań z nami, abyś mógł wzrastać w mądrości, wędrować z nami drogami poznania, poszukując dobra, prawdy i piękna. Odejdź, by żyć mądrze i pięknie, by dokonywać dobrych wyborów, pracować nad dojrzałością Twego umysłu, ciała i ducha.

 

 

WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła jest po to, by, uczyć i wychowywać jak wzrastać w mądrości – odkrywać i szanować dobro, prawdę i piękno w relacjach: z rodziną, miejscem w którym żyjemy, Ojczyzną, Bogiem i człowiekiem, przyrodą.

 

 1. Procedura opracowywania programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły:
 • charakterystyka sylwetki absolwenta szkoły,

 • analiza dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły,

 • opracowanie strategii ewaluacyjnej,

 • konstruowanie planów wychowawczo- profilaktycznych klas (na bazie programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły).

  1. Charakterystyka ,,sylwetki absolwenta’’ szkoły opracowana została po zapoznaniu się z wymienionymi wyżej podstawowymi aktami prawnymi regulującymi  istotę działań wychowawczych, po  zebraniu oczekiwań rodziców.

     Zgodnie ze wskazaniami dotyczącymi działalności profilaktyczno- wychowawczej, prowadzone one będą w zakresie wspomagania ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej,

 • psychicznej

 • społecznej

 • aksjologicznej.

  1. Diagnoza oczekiwań rodziców.

   Zadaniem szkoły jest współpraca i wspieranie rodziców w realizowaniu ich koncepcji wychowania, ponieważ rodzina jest naturalnym środowiskiem wzrastania dziecka i kształtowania fundamentów ich dalszego funkcjonowania. Oczekiwania rodziców diagnozowane były pod kątem trzech wymiarów wychowania:

   - kluczowe cele wychowawcze stawiane przez rodziców,

   - przyszłość ich dziecka (aspiracje edukacyjne, życiowe),

   - oczekiwania w stosunku do szkoły w zakresie wspomagania dziecka w rozwoju.

   Biorąc pod uwagę wymienione wyżej wymiary wychowania sformułowano pytania adresowane do rodziców. Badanie oczekiwań przeprowadzono wśród rodziców, we wszystkich klasach, w formie wywiadu fokusowego. Treść pytań była następująca:

 1. Jaką wiedzę i umiejętności ma posiadać państwa dziecko w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia?
 2. Co powinno wiedzieć dziecko na temat emocji oraz umiejętności zarządzania nimi?
 3. Jakie umiejętności powinno posiadać dziecko, by zdobywać wiedzę o świecie?
 4. Jakie są, według państwa, najważniejsze role społeczne, do których pełnienia powinno być przygotowywane dziecko?
 5. Jaka struktura wartości, którą powinno kierować się wasze dziecko jest według was najważniejsza? 

Opis wyników przeprowadzonego wywiadu fokusowego.

   Rodzice odpowiadając na pytanie pierwsze stwierdzili, że dzieci powinny znać zasady zdrowego odżywiania, wiedzieć, że objadanie się może stać się nałogiem i być przyczyną wielu chorób. Chcieliby, aby prowadzone były praktyczne lekcje przyrządzania posiłków, aby dzieci były uczone kulturalnego ich spożywania, zwłaszcza podczas wyjazdów, wyjść, imprez szkolnych czy klasowych. Zwracali też uwagę na potrzebę kształtowania nawyków związanych z prowadzeniem aktywnego trybu życia, uprawianiem sportów, uczestnictwem w zajęciach pozalekcyjnych.

  Dyskusja rodziców wokół pytania drugiego doprowadziła do następujących wniosków: dzieci powinny umieć rozpoznawać, nazywać emocje, umieć sobie radzić z agresją, smutkiem i złością, wiedzieć, że mają prawo okazywać emocje, wiedzieć gdzie szukać pomocy.

   Zdaniem rodziców najważniejsze umiejętności, które powinny posiadać dzieci, by móc zdobywać wiedzę o świecie to: Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym, obsługa komputera, korzystanie z Internetu, rozwinięte zainteresowania czytelnicze, opanowanie języka obcego przynajmniej na poziomie podstawowym, nabycie umiejętności praktycznych typu: wypełnianie dokumentów, poruszanie się komunikacją miejską, powinny posiadać umiejętność dokonywania wyborów, korzystania z różnych źródeł informacji i dóbr kultury.

  Z punku widzenia rodziców najważniejsze role społeczne, do których powinno być przygotowywane dziecko, to role pełnione w tradycyjnej rodzinie, w społeczności szkolnej (ucznia, kolegi),w społeczności lokalnej i wspólnocie religijnej.

    Rodzice, pytani o strukturę wartości, którą powinny kierować się ich dzieci wymienili: rodzinę, poszanowanie godności własnej i innych ludzi, patriotyzm, tolerancję , wiarę mądrość, asertywność, poszanowanie tradycji oraz ofiarność.

1.3 Ocena potencjałów i możliwości rozwojowych uczniów.

 Gromadząc dane do powyższego obszaru zostały poddane analizie dane pochodzące z dokumentów szkolnych:

wnioski z przeprowadzonych ewaluacji wewnętrznych. Wyłoniono następujące obszary problemowe:

 1. brak motywacji do nauki;

 2. niskie potrzeby edukacyjne:

  (-)  niewystarczająca komunikacja interpersonalna w relacji uczeń – uczeń;

  (-) w niektórych przypadkach nierespektowane są przez uczniów normy społeczne, w tym zachowania  agresywne uczniów (wyniki przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej);

  (-)  niska frekwencja uczestnictwa rodziców w spotkaniach ze specjalistami

  (-) niedostateczna znajomość wśród uczniów problematyki związanej z prawami dziecka, a także zagadnień związanych z cyberprzemocą (wyniki przeprowadzonej ewaluacji, obserwacje nauczycieli, wychowawców)

  - rozszerzenie działań na rzecz profilaktyki uzależnień, przemocy, otyłości (spostrzeżenia wychowawców, analiza wyników ankiet).

  2.Podstawy programowe pracy wychowawczej.

  Nauczyciele w pracy wychowawczej wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzają do tego , aby uczniowie w szczególności:

  - znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego,

  -rozwijali w sobie dociekliwość poznawcza , ukierunkowana na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

  - mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie,

  -stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych,

  -poszukiwali, odkrywali i dążyli, na drodze rzetelnej pracy, do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

  - uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy do życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i państwie,

  -przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i jej hierarchizacji wartości oraz by mieli  możliwość doskonalenia się,

  - kształtowali w sobie podstawę dialogu, umiejętność słuchania innych, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę uczniów i nauczycieli.

  3.Główne zadania szkoły w zakresie funkcji wychowawczych.

  3.1 Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka.

  3.2 Przygotowanie wychowanka do roli odpowiedzialnego członka społeczeństwa, biorącego czynny udział w jego rozwoju.

  3.3 Czuwanie nad prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem ucznia w społeczności szkolnej.

  3.4 Stwarzanie warunków sprzyjających inicjatywom edukacyjnym, kulturalnym, społecznym i sportowym uczniów.

  3.5 Współpraca ze środowiskiem lokalnym, promowanie inicjatyw wszystkich podmiotów współpracujących ze szkołą.  

  4. Propozycja ramowej tematyki działań wychowawczych w klasach 0-VIII.

  4.1 Organizacja zespołów klasowych.

  4.2 Troska o estetykę klasy i szkoły.

  4.3 Postrzeganie siebie i porozumiewanie się z rówieśnikami.

  4.4 Rozwiązywanie problemów i sytuacji trudnych.

  4.5 Troska o zdrowie:

  - zagrożenia wynikające z nałogów,

  - korzystania z komputera, Internetu (cyberprzemoc),

  - zdrowy styl życia (odżywianie, aktywność ruchowa).

  4.6 Ja i moja rodzina.

  4.7 Poznawanie symboli, tradycji, obrzędów szkolnych i środowiskowych.

  4.8 Współpraca z rodzicami i placówkami wspomagającymi szkołę.

  4.9 Bezpieczeństwo w szkole i poza nią.

  4.10 Ochrona środowiska naturalnego.

  4.11 Kompensowanie deficytów rozwojowych uczniów, wspomaganie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  5. Sylwetka absolwenta.

  Uczeń kończący szkołę:

  - dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i w szkole. Jest pogodny, pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Naukę traktuje jako coś oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, choć nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego. Jest wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające podjąć dalszą naukę.

  - jest aktywny. Lubi ruch i chętnie uprawia sport w najróżniejszych jego odmianach. Ma rozbudzone zamiłowania i zainteresowania. Na miarę swoich możliwości uczestniczy w zajęciach artystycznych, ma swoje upodobania jako odbiorca i twórca sztuki. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym.

  - jest ciekawy świata. Chętnie gromadzi wiadomości korzystając z różnych źródeł. Interesuje się otaczającym go światem, dostrzega jego złożoność, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo-skutkowe. Stara się poszerzać swoją wiedzę, zna historię, szanuje kulturę i tradycję narodową.

  - jest świadom bogatego dziedzictwa kulturowego, dorobku naukowego własnego narodu, zna historię, tradycje, miejsca pamięci  swojej małej ojczyzny.

  - jest świadomy zagrożeń świata współczesnego (cyberprzemoc, nałogi, choroby cywilizacyjne),wie, jak im zapobiegać i gdzie szukać pomocy.

  - jest krytyczny. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i oceniać ich przydatność do  realizacji zadań.

  - jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczyni. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje. Jest wrażliwy na potrzeby innych. Ma szacunek dla pracy. Respektuje przyjęte w społeczeństwie normy postepowania.

  - jest rozważny. Zna zagrożenia występujące w jego środowisku, modyfikuje swoje zachowania przewidując skutki. Potrafi zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych.

  - jest odpowiedzialny. Wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia podejmując działania. Jest gotów ponosić konsekwencje swoich czynów. Cieszy się z sukcesów, akceptuje porażki, wytrwale i konsekwencje poszukuje innych rozwiązań. Działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności. Jest wrażliwy na przyrodę i piękno natury, chroni swoje środowisko.

  - jest otwarty. Wykorzystuje możliwości jakie stwarza szkoła i dom. Rozumie ograniczenia wynikające ze swego wieku. Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania się i uczy się korzystania z nich. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi, potrafi działać w grupie zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Interesuje się stawianymi przed nim zadaniami, potrafi planować swoje działania. Akceptuje siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron. Umie prezentować i bronić własnego zdania.

  - jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym. Stara się je zrozumieć.

6. Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program.

 1. Dyrektor szkoły:

 1. dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,

 2. wspiera finansowo i organizacyjnie  działania profilaktyczne w środowisku szkolnym,

 3. stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia  tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,

 4. kontroluje  wypełnianie  przez uczniów obowiązku szkolnego,

 5. organizuje szkolenia dla nauczycieli,

 6. dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły;

 

 1. Pedagog szkolny:

 1. ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom,

 2. ma obowiązek ścisłej współpracy z Policją, sądem dla nieletnich, PPP,

 3. diagnozuje problemy wychowawcze,

 4. poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji za popełniony czyn,

 5. doskonali swoje kompetencje w zakresie wychowania i profilaktyki;

 1. Nauczyciel:

 1. ma obowiązek reagowania na zaobserwowane przejawy niedostosowania społecznego u uczniów,

 2. wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,

 3. udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń  szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,

 4. odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem,

 5. świadczy pomoc psychologiczno - pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem;

 1. Wychowawca klasy:

 1. prowadzi we współdziałaniu z pedagogiem szkolnym szkolenia i konsultacje dla rodziców,

 2. dąży w  swojej pracy do integracji zespołu  klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagających ich rozwój i  przygotowuje uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

 3. poznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków,

 4. uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,

 5. realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczo-profilaktycznego  szkoły,

 6. koordynuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w swojej klasie;

 1. Rodzice:

 1. współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,

 2. dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci.

   

  7. Treści i działania o charakterze  wychowawczo –profilaktycznym

  dla uczniów klas  0 - III.

 

Zadania o charakterze wychowawczo- profilaktycznym

Sposoby realizacji zadań

Wzajemne poznanie się.

1. Uczniowie biorą udział w zabawach integrujących grupę lub zespół klasowy.

2. Udział w uroczystościach klasowych i szkolnych.

Tworzenie warunków rozwoju indywidualnych zainteresowań.

 

1.Indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym - przygotowanie go do konkursu, olimpiady. Organizacja i uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach.

Poznanie reguł zachowania w  miejscach publicznych.

 

1.Uczniowie stosują formy dobrego zachowania.

2. Biorą udział w imprezach kulturalnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania.

Przeciwdziałanie agresji i  przemocy utrudniające życie we współczesnym świecie.

 

1. Praca nad doskonalenie swojego charakteru i wyzbyciu się słabości.

2. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowania  niepożądanych zachowań.

Bezpieczeństwo.

 

1.Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami.

2. Organizacja pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących bezpieczeństwa( przeciwdziałanie cyberprzemocy, bezpieczny kontakt ze zwierzętami, bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym).

3.Realizacja zadań przy współpracy z Policją, weterynarzem.

4. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy.

5. Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach.

6. Realizacja zadań związanych z różnymi projektami proponowanymi przez np. KRUS, ZUS itp.

Wdrażanie ucznia do samodzielności.

 

1. Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji.

2. Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej -

uczniowie poznają zasoby i zachęcani są do czytelnictwa.

3. Samodzielnie korzystają ze stołówki szkolnej.

Tolerancja dla inności. Prawa dziecka.

1.Zapoznanie z prawami dziecka wynikającymi z Konwencji o Prawach Dziecka.

2. Poznanie obowiązków ucznia.
3.  Nauczyciele uświadamiają dzieciom, do kogo mogą się zwrócić  z prośbą o pomoc.

4. Uczestniczą w pogadankach na temat tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.

Dbałość o dobry klimat w szkole.

1.Troska o dobre samopoczucie ucznia w szkole.

2. Obserwacja zachowań na tle rówieśników.

3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

4. Udział w akcjach charytatywnych.

Kształtowanie postaw  obywatelsko – patriotycznych.

 

1.Uczniowie kultywują tradycje związane z najbliższą okolicą, krajem.

2. Poznają symbole narodowe i europejskie.

3. Uczestniczą w uroczystościach o charakterze szkolnym i  państwowym.

Przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy.

 

 

1.Prowadzenie edukacji informatycznej od I klasy.

2.Uczestniczenie w spektaklach teatralnych.

3.Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji -

wykonywanie projektów.

Propagowanie zdrowego stylu życia.

 

1.Praca na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, w organizacjach działających w szkole.

2.Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.

3.Realizacja programów prozdrowotnych (nałogi, choroby cywilizacyjne).
4. Kształcenie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu substancji psychoaktywnych wśród najmłodszych poprzez pogadanki.

Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami.

 

1.Organizacja zajęć:

zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych,

rewalidacyjnych.

2. Indywidualne rozmowy z pedagogiem.

3. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów  wychowawczych.

 

1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.

2. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

3.Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.

4. Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania trudności lub eliminowania zagrożeń.

5.Zapoznanie rodziców z  Konwencją o Prawach Dziecka,Statutem Szkoły i regulaminami, programami.

6. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc specjalistyczną.

7. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo np. w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej karty”.

 

8. Treści i działania o charakterze  wychowawczo –profilaktycznym

dla uczniów klas IV – VIII.

 

Zadania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym

Sposoby realizacji zadań

Rozwój osobowości ucznia; jego aktywności, ciekawości świata, prawości, rozwagi, odpowiedzialności, krytycznej postawy.

1. Wspomaganie umiejętności samopoznania:

(-)  wykorzystywanie sytuacji szkolnych do treningu rozpoznawania własnych emocji, uczuć, predyspozycji i deficytów,

(-)  wdrażanie do autorefleksji

2. Stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli:

(-)  kształtowanie umiejętności kontrolowania zachowania i panowania nad emocjami i kreowania własnego wizerunku,

(-) wdrażanie do samooceny,

3. Umiejętność wykorzystania własnego potencjału:

(-) motywowanie do nauki szkolnej,

(-) rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów

(-) stwarzanie warunków do realizowania działań

wynikających z zainteresowań,

(-)rozwijanie zdolności twórczego myślenia,

(-) kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnych talentów i uzdolnień,

(-)pomoc w radzeniu sobie z własnymi

niedoskonałościami,

(-)  kształtowanie hierarchii wartości,

(-) praca z uczniem zdolnym,

(-)  praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych;

4. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.

Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do dobrego funkcjonowania w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i w szkole.

 

1. Zapoznanie uczniów z normami współżycia

społecznego poprzez:

(-) promowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego

zachowania się,

(-) poszanowanie praw i potrzeb innych,

2. Doskonalenie kompetencji emocjonalnych i  społecznych poprzez:

(-) wdrażanie do empatii,

(-) współpracę w zespołach,

(-) realizację projektów,

(-) kształtowanie umiejętności efektywnego zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych,  ryzykownych,

3. Eliminowanie zachowań agresywnych poprzez:

(-) kształtowanie umiejętności nieagresywnego

rozwiązania konfliktów i zachowania się w sytuacji

problemowej,

(-) rozpoznawanie i nazywanie zachowań agresywnych.

Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich.

 

1. Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły (Statut, regulaminy, procedury).

2. Wytworzenie potrzeby aktywnego udziału w życiu szkoły, stymulowanie postaw prospołecznych poprzez:

(-) zachęcanie do aktywnego udziału w życiu szkoły,

(-) poszanowanie mienia szkoły,

(-) tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły.

Kształtowanie postaw patriotycznych; budowanie świadomości bogatego dziedzictwa kulturowego, dorobku naukowego własnego narodu, znajomość   historii, tradycji, miejsc pamięci  swojej małej ojczyzny.

 

1.Zapoznanie uczniów z historią wsi, w której znajduje się szkoła, miejscowości okolicznych, znajdujących się na ich terenie miejsc pamięci.

2.Zapoznawanie uczniów z życiem i wyznawanymi   przez patrona szkoły wartościami.

3.Uczestnictwo w akademiach, apelach i konkursach . 

4.Kształtowanie tożsamości narodowej przy

jednoczesnym otwarciu na wartości kultury innych krajów.

5. Wykonanie okazjonalnych gazetek na korytarzach szkoły.

Kształtowanie postaw i nawyków

proekologicznych.

 

1.Zajęcia na lekcjach przyrody, biologii, chemii, fizyki.

2.Uczestnictwo w konkursach związanych z tematyką ekologiczną.

3.Działania ekologiczne: np. „Sprzątanie świata”.

Systematyczna praca z dziećmi nad wyrównywaniem deficytów rozwojowych w szczególności u dzieci ze specyficznymi potrzebami  edukacyjnymi.

 

1.Organizacja zajęć dydaktyczno –wyrównawczych, zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych.

2. Indywidualne rozmowy  z pedagogiem szkolnym.
3. Współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną.

Pomoc materialna dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym.

1.Współpraca z GOPS.

 

Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.

2. Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.

3.Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły i regulaminami, programami.

4.Doskonalenie kompetencji nauczycieli i

wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo  w formach doskonalenia: kursach, szkoleniach.

5. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

Integrowanie działań wychowawczych szkoły i rodziny.

 

1.Spotkania rodziców z wychowawcami na zebraniach i indywidualne konsultacje.

2.Udział rodziców w organizowanych przez szkołę uroczystościach i imprezach szkolnych.

Propagowanie zdrowego stylu życia.

1.Pogadanki na tematy zdrowia i  zdrowego trybu życia na godzinach wychowawczych i zajęciach edukacyjnych.

2.Wdrażanie informacji o higienie ciała, racjonalnym odżywianiu się.

3.Udział szkoły w różnorodnych projektach, warsztatach i programach promujących zdrowy styl życia.

4.Fluoryzacja zębów - program profilaktyczny.

5.Rozwijanie tężyzny fizycznej szczególnie na lekcjach wychowania fizycznego.

6.Dbałość o czystość, ład i estetykę otoczenia

- np. konkurs na „Najładniejszą klasę”.

7.Organizacja konkursów wiedzy, plastycznych dotyczących promocji zdrowia.

8.Doskonalenie kompetencji nauczycieli

i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień w formie szkoleń i kursów.

Profilaktyka zagrożeń, budowanie świadomości związanej z zagrożeniami współczesnego świata ( cyberprzemoc, nałogi, choroby cywilizacyjne).

1.Środki i substancje psychoaktywne:

(-) diagnoza środowiska ucznia,

(-) wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy w sytuacji sięgania po  narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotynę,

(-) konkursy wiedzy na temat używek dla uczniów,
(-)  gazetki ścienne,

(-) bieżące informowanie rodziców/prawnych

opiekunów o widocznej zmianie w zachowaniu dziecka, o swoich sugestiach i spostrzeżeniach.

2. Agresja, przemoc psychiczna, zachowanie

dyskryminacyjne, cyberprzemoc:
(-) systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie ochrony przed agresją, przemocą,

(-) zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad i norm obowiązujących w szkole

(-)  pogadanki, lekcje  wychowawcze,

(-)prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów i rodziców przy współpracy z PPP,

 (-) stała współpraca z pracownikami szkoły w zakresie zaobserwowanych  negatywnych zachowań uczniów,

(-) reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania ucznia,

(-) spotkania z przedstawicielami Policji dotyczące odpowiedzialności nieletnich.

3. Ukształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych poprzez:

(-) propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń cywilizacyjnych (terroryzm, głód, choroby),

(-)  jak sobie radzić i gdzie szukać pomocy,

(-) omawianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, ujawnienia danych osobowych.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

1. Diagnoza środowiska:

(-)wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów,

(-) ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”.

2. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia.

3. Pogłębianie wiedzy pedagogicznej w zakresie problematyki przemocy, uczestnictwo w szkoleniach.

 

 

9. Ewaluacja programu.

Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie.  Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i stanowią podstawę do planowania zamierzeń wychowawczych w kolejnym roku szkolnym.