Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego.

 

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 7.2020 r.  z dnia 28stycznia2020 r.

 

 

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późń. zm.).
 2.  Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2019r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

Zasady postępowania rekrutacyjnego:

 

 1. Do oddziałów przedszkolnych, znajdujących się w obwodach poszczególnych szkół przyjmowane są dzieci 6-letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

 1. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach przyjmowane są również dzieci 3, 4 i 5-letnie (w miarę posiadania wolnych miejsc).

 

 1. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

 

 1. Rekrutacja rozpoczyna się 24.02.2020 r., a kończy 13.03.2020 r. i dotyczy dzieci zamieszkałych  i zameldowanych w obwodach poszczególnych szkół.

 

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 składają wypełnioną czytelnie kartę zgłoszenia w sekretariacie szkoły lub gabinecie dyrektora szkoły.

 

 1. Listy przyjętych dzieci do oddziału przedszkolnego zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły do dnia 30.04.2020 r.

 

 1. W przypadku wolnych miejsc rekrutacja może być prowadzona również po ustalonym terminie do 31.08.2020 r.

 

 1. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do oddziału przedszkolnego decyzją dyrektora szkoły.

 

 1. Uzasadnione szczególnymi sytuacjami przyjęcia dzieci spoza obwodu szkoły mogą mieć miejsce po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców obwodu szkoły i nie mogą wpłynąć na liczbę oddziałów przedszkolnych.

 

 1. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci.

 

 Kryteria rekrutacji dla uczniów spoza obwodu szkoły:

 

1.    Na wniosek rodziców dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka spoza obwodu szkolnego              do oddziału przedszkolnego.

 

2.    W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym,                 na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców
 • kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa, mają jednakową wartość.

 

3.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się następujące kryteria rekrutacyjne:

1) pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego rodzica w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 10 pkt;

2) podleganie rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu kandydata oraz kandydata, któremu gmina jest zobowiązana zapewnić na mocy odrębnych przepisów miejsce do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego – 10 pkt;

3) ubieganie się rodzeństwa dziecka kontynuującego edukację w danym oddziale przedszkolnym na podstawie deklaracji – 10 pkt;

4) specyficzne potrzeby mające wpływ na sytuacje rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do oddziałuprzedszkolnego – 10 pkt.

 

4. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 3, tj:

1)oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub prowadzeniu

działalności rolniczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym - załącznik nr 1;

2) kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego w tej szkole przez rodzeństwo kandydata lub oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego w tej szkole przez rodzeństwo kandydata - załącznik nr 2;

3) oświadczenie rodziców o specyficznych potrzebach mających wpływ na sytuację rodzinną kandydata

uzasadniające przyjęcie do oddziału przedszkolnego – załącznik nr 3.

 

 

 

Skład Komisji Rekrutacyjnej:        ustala dyrektor szkoły

 

Przepisy końcowe:

 

 1. W przypadku nie przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego komisja rekrutacyjna ma obowiązek podania przyczyny odmowy.

 

 1. Rodzice mają prawo pisemnego odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.

 

 1. Dyrektor rozpatruje odwołania rodziców i przekazuje im swoją decyzję.

 

 1. Stanowisko dyrektora jest ostateczną decyzją dla zainteresowanych rodziców.

 

 1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w statutach szkół, lecz liczba ta nie może być większa niż 25.

  

Załącznik nr 1

 

 

Oświadczenie rodzica kandydata

o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub prowadzeniu działalności rolniczej lub

pobieraniu nauki w systemie dziennym (**)

 

 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………………….

zamieszkała/y ………………………………………………………………………………………..……………

legitymujący się dowodem osobistym seria ………… nr ………………… wydanym przez …….……………..

oświadczam, że

jestem zatrudniona/y (*) w ………………………………………..………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….…………….

lub

prowadzę działalność gospodarczą (*) ………………………..……………………………………..…………...

……………………………………………………………………………………………………….……………

lub

prowadzę działalność rolniczą (*) ……………………………..…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….……………

lub

jestem osobą uczącą się w systemie dziennym. (*) ………………..……………………………..…………..…..

……………………………………………………………………………………………………….……………

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

Kalinowo, ……………………. r.                                                 ……………….……………………………………

                                                                                               (czytelny podpis rodzica)

1. (*) oznacza wybrać właściwie

2. rodzice - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę

zastępczą nad dzieckiem;

3. (**) kryterium „pozostawanie obojga rodziców, a przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego

rodzica, w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie

nauki w systemie dziennym” wymagane jest złożenie oświadczenie przez każdego z rodziców osobno.

 

Załącznik nr 2

 

Oświadczenie rodzica kandydata o kontynuowaniu

wychowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego w tej szkole, przez rodzeństwo kandydata

 

 

1) Ja niżej podpisana ……………………………………………………………………………..……………..

zamieszkała ………………………………………………………………………………….………………….

legitymująca się dowodem osobistym seria ………… nr ………………… wydanym przez …….…...………

2) Ja niżej podpisany ……………………….……………………………………………………..………….…

zamieszkały ………………………………………………………..………………………………..…………..

legitymujący się dowodem osobistym seria ………… nr ………………… wydanym przez …..………….….

oświadczamy, że ………………………………………………………………………………………….……..

(imię i nazwisko brata/siostry (*) kandydata uczęszczających do tego przedszkola)

jest siostrą/bratem (*) kandydata ……………………………………………………………………..………...

(imię i nazwisko kandydata)

i będzie uczęszczało do Oddziału Przedszkolnego w …………………………na podstawie złożonej w dniu

 …………………………… deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

……………., ………………………………. r.

 

 1) .……………………………………………

                                                                                              (czytelny podpis matki dziecka)

 

 

2) ……………….……………………………

                                                                                              (czytelny podpis ojca dziecka)

 

 

 

 

 

1. (*)oznacza wybrać właściwie

2. rodzice - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

Załącznik nr 3

 

Oświadczenie rodzica kandydata

o specyficznych potrzebach mających wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do oddziału przedszkolnego

 

 

 

1) Ja niżej podpisana ……………………………………………………………………………………….……

zamieszkała ………………………………………………..…………………………………….………………

legitymująca się dowodem osobistym seria ………… nr ………………… wydanym przez ………………….

2) Ja niżej podpisany ………………………………………………………….…………………………………

zamieszkały …………………………………………………..………………………………………………….

legitymujący się dowodem osobistym seria ………… nr ………………… wydanym przez ………………….

oświadczamy, że

…………….………………………………………………………………………………………………………

(opis sytuacji rodzinnej kandydata uzasadniającej przyjęcie do oddziału przedszkolnego)

………………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………….………………………………………

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………., ………………………………. r.

   1) .……………………………………………

(czytelny podpis matki dziecka)

 

2) ……………….……………………………

(czytelny podpis ojca dziecka)

 

 

Rodzice - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

  

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 7.2020 r.  z dnia 28 stycznia 2020 r.

 

WNIOSEK - KARTA  ZAPISU  DZIECKA DO  ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO

 

Dane o dziecku
Nazwisko i imię
Data i miejsce urodzenia
PESEL
                     
 (w przypadku braku nr PESEL należy podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)
Adres zamieszkania
Informacje o przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, do którego dziecko uczęszczało: 
Forma docierania do oddziału
Czy dziecko posiada opinię lub orzeczenie z PPP      Tak/Nie*
Czy dziecko jest pod opieką poradni specjalistycznej, w tym zdrowotnej  Tak/NieJeżeli tak, to jakiej?Wskazania dla nauczyciela 

 

 

 

Dane o rodzinie dziecka
Rodzina: pełna, niepełna, rozbita, inna sytuacja
U kogo przebywa dziecko:
Rodzice (opiekunowie): matka (opiekunka) ojciec (opiekun)
imię i nazwisko    
adres zamieszkania    
nazwa zakładu pracy    
telefon kontaktowy    
adres poczty elektronicznej    
Rodzeństwo: imię i nazwisko rok urodzenia typ szkoły lub zawód
1.      
2.      
3.      
4.      
Inne osoby wspólnie zamieszkujące:
Warunki bytowe rodziny  
Mieszkanie – słabe, wystarczające, dobre  
Pokój dziecka: ma własny, dzieli z rodzeństwem  
Czy dziecko ma książki: tak – nie. Czy korzysta z nich: tak – nie.  
Czy dziecko ma przybory do rysowania: tak – nie. Czy korzysta z nich: tak – nie.  
Czy rodzice czytają dziecku bajki, basnie, opowiadania: tak – nie.  
                 

 

Informacje rodziców o dziecku i warunkach wychowawczych w domu
Ulubione zabawy, zajęcia:
Szczególne zainteresowania, zdolności:


Zachowania budzące niepokój: agresywność, , lękliwość, nieśmiałość, płaczliwość,nadruchliwość, 

 

Umiejętności dziecka
Ubieranie się: samodzielnie nakłada elementy garderoby – nie samodzielnie,
Puzzle i układanki: układa samodzielnie, potrzebuje pomocy, nie układa.
Znajomość kolorów: zna wszystkie, myli, nie zna.
Dziecko używa: lewej ręki, prawej ręki, raz lewej raz prawej.
Rysowanie: chętnie rysuje, nie lubi rysować.
Dziecko: mówi poprawnie, ma wadę wymowy.

 

 

 

*Jeżeli posiada, to proszę o dołączenie kserokopii dokumentu.

 

 

 

Na podstawie rozmowy z ..........................................  wypełnił(a) .......................................................

 

Warto wiedzieć, że:

 

 • Szkoła Podstawowa w ……………………..stanie się administratorem podanych wyżej danych osobowych;
 • nasza siedziba mieści się w ……………………………………..;
 • inspektorem ochrony danych jest …….............. (podać imię, nazwisko, adres e-mail lub nr tel.);
 • podane dane przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit, c RODO w celu zapisu dziecka do SP;
 • dostęp do podanych danych osobowych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy oraz organy upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 • dbamy o ochronę podanych danych osobowych, a Ty masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • osoba, która podaje dane ma prawo do dostępu do nich i prawo do sprostowania podanych danych.

 

Kalinowo, dnia ........................................                 ………………………………………………………………………..

                                                                      podpisy rodziców (prawnych opiekunów)