Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej.

Załącznik nr 4 

do Zarządzenia nr 7.2020 r.  z dnia 28 stycznia 2020 r.

 

Regulamin rekrutacji uczniów  do klas I publicznych szkół podstawowych.

 

Podstawa prawna:

1.      Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późń. zm.).

2.       Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2019r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

Zasady postępowania rekrutacyjnego:

 

 1. Rekrutacja rozpoczyna się 24.02.2020 r., a kończy 13.03.2020 r. i dotyczy dzieci zamieszkałych i zameldowanych w obwodzie szkoły.

 

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) ubiegający się o przyjęcie dziecka do szkoły w roku szkolnym 2020/2021 składają wypełnioną czytelnie kartę zgłoszenia w sekretariacie szkoły.

 

 1. Listy przyjętych dzieci do szkoły zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń do dnia 19.06.2020 r.

 

 1. W przypadku wolnych miejsc rekrutacja może być prowadzona również po ustalonym terminie od 17 sierpnia 2020r.  do 28.08.2020 r.

 

 1. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do szkoły decyzją dyrektora szkoły.

 

 1. Uzasadnione szczególnymi sytuacjami przyjęcia dzieci spoza obwodu szkoły mogą mieć miejsce po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców obwodu szkoły.

 

Kryteria rekrutacji dla dzieci spoza obwodu szkoły:

 

1.    Na wniosek rodziców dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka do szkoły spoza jej obwodu.

 

2.    W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców
 • kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa, mają jednakową wartość.

 

3.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się następujące kryteria rekrutacyjne:

1) pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego rodzica w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 10 pkt;

2) ubieganie się rodzeństwa dziecka kontynuującego edukację w danej szkole na podstawie deklaracji – 10 pkt;

3) specyficzne potrzeby mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do klasy I – 10 pkt.

 

4. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 3, tj:

1) oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub prowadzeniu

działalności rolniczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym - załącznik nr 1;

2) kopia deklaracji o kontynuowaniu obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata lub oświadczenie o kontynuowaniu obowiązku szkolnego  w tej szkole podstawowej przez rodzeństwo kandydata - załącznik nr 2;

3) oświadczenie rodziców o specyficznych potrzebach mających wpływ na sytuację rodzinną kandydata

uzasadniające przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej – załącznik nr 3.

 

Skład Komisji Rekrutacyjnej:        ustala dyrektor szkoły


Przepisy końcowe:

 

 1. W przypadku nie przyjęcia dziecka do szkoły komisja rekrutacyjna ma obowiązek podania przyczyny odmowy.

 

 1. Rodzice mają prawo pisemnego odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania odmowy przyjęcia dziecka do szkoły.

 

 1. Dyrektor rozpatruje odwołania rodziców i przekazuje im swoją decyzję.

 

 1. Stanowisko dyrektora jest ostateczną decyzją dla zainteresowanych rodziców.

  

Załącznik nr 1

 

Oświadczenie rodzica kandydata

o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub prowadzeniu działalności rolniczej lub

pobieraniu nauki w systemie dziennym (**)

  

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………………….

zamieszkała/y ………………………………………………………………………………………..……………

legitymujący się dowodem osobistym seria ………… nr ………………… wydanym przez …….……………..

oświadczam, że

jestem zatrudniona/y (*) w ………………………………………..………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….…………….

lub

prowadzę działalność gospodarczą (*) ………………………..……………………………………..…………...

……………………………………………………………………………………………………….……………

lub

prowadzę działalność rolniczą (*) ……………………………..…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….……………

lub

jestem osobą uczącą się w systemie dziennym. (*) ………………..……………………………..…………..…..

……………………………………………………………………………………………………….……………

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

Kalinowo, ……………………. r.                                                 ……………….……………………………………

(czytelny podpis rodzica)

1. (*) oznacza wybrać właściwie

2. rodzice - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę

zastępczą nad dzieckiem;

3. (**) kryterium „pozostawanie obojga rodziców, a przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego

rodzica, w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie

nauki w systemie dziennym” wymagane jest złożenie oświadczenie przez każdego z rodziców osobno.

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Oświadczenie rodzica kandydata o kontynuowaniu

obowiązku szkolnego w danej szkole podstawowej, przez rodzeństwo kandydata

  

1) Ja niżej podpisana ……………………………………………………………………………..……………..

zamieszkała ………………………………………………………………………………….………………….

legitymująca się dowodem osobistym seria ………… nr ………………… wydanym przez …….…...………

2) Ja niżej podpisany ……………………….……………………………………………………..………….…

zamieszkały ………………………………………………………..………………………………..…………..

legitymujący się dowodem osobistym seria ………… nr ………………… wydanym przez …..………….….

oświadczamy, że ………………………………………………………………………………………….……..

(imię i nazwisko brata/siostry (*) kandydata uczęszczających do tej szkoły podstawowej)

jest siostrą/bratem (*) kandydata ……………………………………………………………………..………...

(imię i nazwisko kandydata)

i będzie uczęszczało do Szkoły Podstawowej ……………………………………………………………....

w ………na podstawie złożonej w dniu …………………………… deklaracji o kontynuacji obowiązku szkolnego.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

……………., ………………………………. r.

 

 1) .……………………………………………

        (czytelny podpis matki dziecka)

 

 

2) ……………….……………………………

        (czytelny podpis ojca dziecka)

 

1. (*)oznacza wybrać właściwie

2. rodzice - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

  

Załącznik nr 3

 

Oświadczenie rodzica kandydata

o specyficznych potrzebach mających wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej

 

1) Ja niżej podpisana ……………………………………………………………………………………….……

zamieszkała ………………………………………………..…………………………………….………………

legitymująca się dowodem osobistym seria ………… nr ………………… wydanym przez ………………….

2) Ja niżej podpisany ………………………………………………………….…………………………………

zamieszkały …………………………………………………..………………………………………………….

legitymujący się dowodem osobistym seria ………… nr ………………… wydanym przez ………………….

oświadczamy, że

…………….………………………………………………………………………………………………………

(opis sytuacji rodzinnej kandydata uzasadniającej przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej)

………………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………….………………………………………

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………., ………………………………. r.

   1) .……………………………………………

(czytelny podpis matki dziecka)

 

2) ……………….……………………………

(czytelny podpis ojca dziecka)

 

Rodzice - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.


 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 7.2020 r.  z dnia 28 stycznia 2020 r.

 

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I

Szkoły Podstawowej …………………… w ………………na rok szkolny………………. 

Dane o dziecku
Nazwisko i imię
Data i miejsce urodzenia
PESEL
                     
 (w przypadku braku nr PESEL należy podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)
Adres zamieszkania
Do jakiej szkoły (oddziału przedszkolnego) uczęszczało dziecko?  
Forma docierania do oddziału
Czy dziecko posiada opinię lub orzeczenie z PPP      Tak/Nie*
Czy dziecko jest pod opieką poradni specjalistycznej, w tym zdrowotnej  Tak/NieJeżeli tak, to jakiej? Wskazania dla nauczyciela 

 

Dane o rodzinie dziecka
Rodzina: pełna, niepełna, rozbita, inna sytuacja
U kogo przebywa dziecko:
Rodzice (opiekunowie): matka (opiekunka) ojciec (opiekun)
imię i nazwisko    
adres zamieszkania    
nazwa zakładu pracy    
telefon kontaktowy    
adres poczty elektronicznej    
Rodzeństwo: imię i nazwisko rok urodzenia typ szkoły lub zawód
1.      
2.      
3.      
4.      
Inne osoby wspólnie zamieszkujące:
Warunki bytowe rodziny  
Mieszkanie – słabe, wystarczające, dobre  
Pokój dziecka: ma własny, dzieli z rodzeństwem  
Informacje rodziców o dziecku i warunkach wychowawczych w domu  
   
Zachowania budzące niepokój: agresywność, , lękliwość, nieśmiałość, płaczliwość,nadruchliwość.  
                   

 

*Jeżeli posiada, to proszę o dołączenie kserokopii dokumentu.

 

Na podstawie rozmowy z ..........................................      wypełnił(a) ...............................................................................

 

Warto wiedzieć, że:

 

 • Szkoła Podstawowa w …………………………………… stanie się administratorem podanych wyżej danych osobowych;
 • nasza siedziba mieści się w …………………………………………… ;
 • inspektorem ochrony danych jest ……...................................................... (podać imię, nazwisko, adres e-mail lub nr tel.);
 • podane dane przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit, c RODO w celu zapisu dziecka do SP;
 • dostęp do podanych danych osobowych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy oraz organy upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 • dbamy o ochronę podanych danych osobowych, a Ty masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • osoba, która podaje dane ma prawo do dostępu do nich i prawo do sprostowania podanych danych.

  

Kalinowo, dnia ........................................                 ………………………………………………………………………..

                                                                                                     podpisy rodziców (prawnych opiekunów)